Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 8 y 8 + x 4 y 4 + 1

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

x8y8 + x4y4 + 1 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 8 y 8 + x 4 y 4 + 1 = (x 4 y 4 + 1) 2 - x 4 y 4 = (x 4 y 4 - x 2 y 2 + 1)(x 4 y 4 + x 2 y 2 + 1) =(x 4 y 4 - x 2 y 2 + 1) [(x 2 y 2 + 1) 2 - x 2 y 2 ] =(x 4 y 4 - x 2 y 2 + 1)(x 2 y 2 -xy + 1)(x 2 y 2 + xy + 1)​​​​​​​

x8y8 + x4y4 + 1 

= (x4y4 + 1)2 - x4y4

=  (x4y4- x2y2+ 1)(x4y4+ x2y2+ 1)

= (x4y4- x2y2+ 1) [(x2y2 + 1)2- x2y2]

= (x4y4- x2y2+ 1)(x2y2- xy + 1)(x2y2+ xy + 1)​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b) 8 x ( 3 x − 5 ) − 12 x + 20 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG