Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử 81 x 2 − 4

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

R. Roboteacher59

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

81 x 2 − 4 = ( 9 x ) 2 − 2 2 = ( 9 x − 2 ) ( 9 x + 2 )

7

Câu hỏi tương tự

Giải pt sau ∣ − 5 x ∣ = 3 x − 16

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG