Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 + 2 xy + y 2

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 + 2 xy + y 2 = ( x + y ) 2

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5 x − 10 y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG