Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: ( x y + yz + z x ) 2 + ( x + y + z ) 2 ( x 2 + y 2 + z 2 )

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x y + yz + z x = A , x 2 + y 2 + z 2 = B Ta có: ( x y + yz + z x ) 2 + ( x + y + z ) 2 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = A 2 + ( B + 2 A ) B = ( A + B ) 2 = ( x y + yz + z x + x 2 + y 2 + z 2 ) 2

Đặt 

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Trên nửa đường tròn đường kính AB = 2R, lấy điểm C tùy ý. Kẻ Ch ⊥ AB (thuộc AB). Gọi là điểm giữa của CH.Trên một nửa đường thẳng It vuông góc tại I vớimặt phẳng (ABC) lấy điểm S sao cho góc A SB = 9 ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG