Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = x 3 - x 2 - 4

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = x3 - x2 - 4

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta lần lượt kiểm tra với x = ± 1; ± 2; ± 4 , ta thấy f(2) = 0. Đa thức f(x) có nghiệm x = 2, do đó khi phân tích thành nhân tử, f(x) chứa nhân tử x - 2

Ta lần lượt kiểm tra với x = 1; 2; 4 , ta thấy f(2) = 0.
Đa thức f(x) có nghiệm x = 2, do đó khi phân tích thành nhân tử, f(x) chứa nhân tử x - 2

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: Tích của hai số nguyên dương liên tiếp không là số chính phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG