Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

(x + y + z)3 – x3 – y3 – z3
 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(x + y) + 3 (x + y) z + 3 (x + y) z 2 + z 3 - x 3 - y 3 - z 3 = x 3 + y 3 + 3xy ( x + y) + 3 (x + y) 2 z + 3 (x + y) z 2 - x 3 - y 3 = 3 ( x + y )( xy + xz + yz + z 2 )

(x + y) + 3 (x + y) z + 3 (x + y) z2 + z3 - x3 - y3 - z3

= x3 + y3 + 3xy ( x + y) + 3 (x + y)2 z + 3 (x + y) z2 - x3 - y3

= 3 ( x + y )( xy + xz + yz + z2 )

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: x 11 + x 10 + x 9 + ... + x 2 + x + 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG