Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tíchđa thức sau thành nhân tử a(b 2 - c 2 ) + b(c 2 - a 2 ) + c(a 2 - b 2 )

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)

R. Robo.Ctvx36

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a(b 2 - c 2 ) + b(c 2 - a 2 ) + c(a 2 - b 2 ) =a(b 2 - c 2 ) + b(c 2 - a 2 ) - c[(b 2 - c 2 ) + (c 2 - a 2 )] = a(b 2 - c 2 ) - c(b 2 - c 2 ) + b(c 2 - a 2 ) - c(c 2 - a 2 ) = (b 2 - c 2 )(a - c) + (c 2 - a 2 )(b - c) = (b - c)(b + c)(a - c) + (c - a)(c + a)(b - c) = (b - c)(c - a)[- (b + c) + (c + a)] = (a - b)(b - c)(c - a).

a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)

= a(b2 - c2) + b(c2 - a2) - c[(b2 - c2) + (c2 - a2)]

= a(b2 - c2) - c(b2 - c2) + b(c2- a2) - c(c2 - a2

= (b2 - c2)(a - c) + (c2 - a2)(b - c) 

= (b - c)(b + c)(a - c) + (c - a)(c + a)(b - c)

= (b - c)(c - a)[- (b + c) + (c + a)] = (a - b)(b - c)(c - a).

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x + 3)(x – 2)(x + 2) B. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 3)(x + 3)(x – 4) C. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 9)(x – 2)(x + 2) D. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x –...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG