Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử ta được A. m(x + y + 1) B. m(x + y + m) C. m(x + y) D. m(x + y – 1)

Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử ta được

A. m(x + y + 1)

B. m(x + y + m)

C. m(x + y) 

D. m(x + y – 1)

  1. m(x + y + 1) 

  2. m(x + y + m)

  3. m(x + y) 

  4. m(x + y – 1) 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có mx + my + m = m(x + y + 1) Đáp án cần chọn là: A. m(x + y + 1)

Lời giải

Ta có mx + my + m = m(x + y + 1)

Đáp án cần chọn là: A. m(x + y + 1) 

5

Câu hỏi tương tự

Cho △ABC cân tại A. AM là đường cao. Gọi N là trung điểm của AC. D là điểm đối xứng của M qua N. a) CMR: Tứ giác ADCM là hình chữ nhật. b) CMR: Tứ giác ADMB là hình bình hành và BD đi qua trung điểm...

23

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG