Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức m.n 3 – 1 + m – n 3 thành nhân tử, ta được: A. (m – 1)(n + 1) B. n 2 (n + 1)(m – 1) C. (m + 1)(n 2 + 1) D. (n 3 + 1)(m – 1)

Phân tích đa thức m.n3 – 1 + m – n3 thành nhân tử, ta được:

A. (m – 1)(n + 1)                     

B. n2(n + 1)(m – 1)

C. (m + 1)(n2 + 1)                    

D. (n3 + 1)(m – 1)

  1. (m – 1)(n + 1)            

  2. n2(n + 1)(m – 1)

  3. (m + 1)(n2 + 1)                 

  4. (n3 + 1)(m – 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải m.n 3 – 1 + m – n 3 = (mn 3 – n 3 ) + (m -1) = n 3 (m – 1) + (m – 1) = (n + 1)(n 2 – n + 1)(m – 1) Đáp án cần chọn là: A. (m – 1)(n + 1)

Lời giải

m.n3 – 1 + m – n3

= (mn3 – n3) + (m -1)

= n3(m – 1) + (m – 1)

= (n + 1)(n2 – n + 1)(m – 1)

Đáp án cần chọn là: A. (m – 1)(n + 1)            

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu m, n ∈ Z thoả mãn đẳng thức : 3m 2 + m = 4n 2 + n thì m - n và 4m + 4n + 1 đều là số chính phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG