Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức 7x 2 y 2 – 21xy 2 z + 7xyz + 14xy ta được A. 7xy + (xy – 3yz + z + 2) B. 7xy(xy – 21yz + z + 14) C. 7xy(xy – 3y 2 z + z + 2) D. 7xy(xy – 3yz + z + 2)

Phân tích đa thức 7x2y2 – 21xy2z + 7xyz + 14xy ta được

A. 7xy + (xy – 3yz + z + 2)                

B. 7xy(xy – 21yz + z + 14)

C. 7xy(xy – 3y2z + z + 2)                   

D. 7xy(xy – 3yz + z + 2)

  1. 7xy + (xy – 3yz + z + 2)      

  2. 7xy(xy – 21yz + z + 14)

  3. 7xy(xy – 3y2z + z + 2)       

  4. 7xy(xy – 3yz + z + 2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 7x 2 y 2 – 21xy 2 z + 7xyz + 14xy = 7xy.xy – 7xy.3yz + 7xy.z + 7xy.2 = 7xy(xy – 3yz + z + 2) Đáp án cần chọn là: D. 7xy(xy – 3yz + z + 2)

Lời giải

Ta có 7x2y2 – 21xy2z + 7xyz + 14xy

= 7xy.xy – 7xy.3yz + 7xy.z + 7xy.2 = 7xy(xy – 3yz + z + 2)

Đáp án cần chọn là: D. 7xy(xy – 3yz + z + 2)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a) ( x + 3 )( x 2 − 3x + 9 ) − x( x − 2 ) 2 = 27

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG