Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức (5x - 4) 2 - 49x 2 thành nhân tử.

Phân tích đa thức (5x - 4)2 - 49x2 thành nhân tử.

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(5x - 4) 2 - 49x 2 = (5x - 4) 2 - (7x) 2 = (5x - 4 + 7x)(5x - 4 - 7x) =(12x - 4)(-2x - 4) = 4(3x - 1).(-2)(x + 2) = -8(3x - 1)(x + 2)

(5x - 4)2 - 49x2
= (5x - 4)2 - (7x)2
= (5x - 4 + 7x)(5x - 4 - 7x)
= (12x - 4)(-2x - 4)
= 4(3x - 1).(-2)(x + 2)
-8(3x - 1)(x + 2)

27

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức x 2 - 5x + 6thành nhân tử.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG