Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức (3x 2 + 3x + 2) 2 - (3x 2 + 3x - 2) 2 thành nhân tử.

Phân tích đa thức (3x2 + 3x + 2)2 - (3x2 + 3x - 2)2 thành nhân tử.

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(3x 2 + 3x + 2) 2 - (3x 2 + 3x - 2) 2 = (3x 2 + 3x + 2 + 3x 2 + 3x - 2)[3x 2 + 3x + 2 - (3x 2 + 3x - 2)] = (6x 2 + 6x).4 = 6x(x + 1).4 = 24x(x + 1)

(3x2 + 3x + 2)2 - (3x2 + 3x - 2)2
= (3x2 + 3x + 2 + 3x2 + 3x - 2)[3x2 + 3x + 2 - (3x2 + 3x - 2)]
= (6x2 + 6x).4
= 6x(x + 1).4
24x(x + 1)

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính chia a) (2x 5 − 5x 3 + x 2 + 3x − 1) : (x 2 − 1) b) (5x 5 − 2x 4 − 9x 3 + 7x 2 − 18x − 3) : (x 2 − 3)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG