Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức 2x 3 y – 2xy 3 – 4xy 2 – 2xy thành nhân tử ta được A. 2xy(x – y – 1)(x + y + 1) B. 2xy(x – y – 1)(x + y – 1) C. xy(x – y – 1)(x + y + 1) D. 2xy(x – y – 1)(x – y + 1)

Phân tích đa thức 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy thành nhân tử ta được

A. 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)     

B. 2xy(x – y – 1)(x + y – 1)

C. xy(x – y – 1)(x + y + 1)       

D. 2xy(x – y – 1)(x – y + 1)

  1. 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)     

  2. 2xy(x – y – 1)(x + y – 1)

  3. xy(x – y – 1)(x + y + 1)       

  4. 2xy(x – y – 1)(x – y + 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 2x 3 y – 2xy 3 – 4xy 2 – 2xy = 2xy(x 2 – y 2 – 2y – 1) = 2xy[x 2 – (y 2 + 2y + 1)] = 2xy[x 2 – (y + 1) 2 ] = 2xy(x – y – 1)(x + y + 1) Đáp án cần chọn là: A. 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)

Lời giải

2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy

= 2xy(x2 – y2 – 2y – 1)

= 2xy[x2 – (y2 + 2y + 1)]

= 2xy[x2 – (y + 1)2]

= 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)

Đáp án cần chọn là: A. 2xy(x – y – 1)(x + y + 1)     

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG