Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức 12x 3 y – 6xy + 3xy 2 ta được A. 3xy(4x 2 – 2 + y) B. 3xy(4x 2 – 3 + y) C. 3xy(4x 2 + 2 + y) D. 3xy(4x 2 – 2 + 3y)

Phân tích đa thức 12x3y – 6xy + 3xy2 ta được

A. 3xy(4x2 – 2 + y)                           

B. 3xy(4x2 – 3 + y)        

C. 3xy(4x2 + 2 + y)                           

D. 3xy(4x2 – 2 + 3y) 

  1. 3xy(4x2 – 2 + y) 

  2. 3xy(4x2 – 3 + y)  

  3. 3xy(4x2 + 2 + y)    

  4. 3xy(4x2 – 2 + 3y)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 12x 3 y – 6xy + 3xy 2 = 3xy.4x 2 – 3xy.2 + 3xy.y = 3xy(4x 2 – 2 + y) Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Ta có 12x3y – 6xy + 3xy2

= 3xy.4x2 – 3xy.2 + 3xy.y = 3xy(4x2 – 2 + y)

Đáp án cần chọn là: A. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = 3 x − x 2 + 5 . Tìm giá trị lớn nhất của A.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG