Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tích đa thức -16a 4 b 6 - 24a 5 b 5 - 9a 6 b 4 thành nhân tử.

Phân tích đa thức -16a4b6 - 24a5b5 - 9a6b4 thành nhân tử.

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

-16a 4 b 6 - 24a 5 b 5 - 9a 6 b 4 =-(16a 4 b 6 +24a 5 b 5 +9a 6 b 4 ) = -[(4a 2 b 3 ) 2 + 2.4a 2 b 3 .3a 3 b 2 + (3a 3 b 2 ) 2 ] = -(4a 2 b 3 + 3a 3 b 2 ) 2

-16a4b6 - 24a5b5 - 9a6b4
= -(16a4b6 + 24a5b5 + 9a6b4)
= -[(4a2b3)2 + 2.4a2b3.3a3b2 + (3a3b2)2]
-(4a2b3 + 3a3b2)2

2

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị biểu thức A = x 3 + 15 x 2 + 75 x + 125 v ớ i x = − 10

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG