Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân tíc đa thức 3x(x – 3y) + 9y(3y – x) thành nhân tử ta được A. 3(x – 3y) 2 B. (x – 3y)(3x + 9y) C. (x – 3y) + (3 – 9y) D. (x – 3y) + (3x – 9y)

Phân tíc đa thức 3x(x – 3y) + 9y(3y – x) thành nhân tử ta được

A. 3(x – 3y)2                  

B. (x – 3y)(3x + 9y)       

C. (x – 3y) + (3 – 9y)     

D. (x – 3y) + (3x – 9y)

  1.  3(x – 3y)2   

  2. (x – 3y)(3x + 9y) 

  3. (x – 3y) + (3 – 9y)     

  4. (x – 3y) + (3x – 9y)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 3x(x – 3y) + 9y(3y – x) = 3x(x – 3y) – 9y(x – 3y) = (x – 3y)(3x – 9y) = (x – 3y).3(x – 3y) = 3(x – 3y) 2 Đáp án cần chọn là: A. 3(x – 3y) 2

Lời giải

Ta có 3x(x – 3y) + 9y(3y – x) = 3x(x – 3y) – 9y(x – 3y) = (x – 3y)(3x – 9y)

                                                = (x – 3y).3(x – 3y) = 3(x – 3y)2

Đáp án cần chọn là: A.  3(x – 3y)2   

4

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết a) x 2 − 2x – 3 = 0 b) 2x 2 + 5x – 3 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG