Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân số tối giản của phân số là A. B. C. D.

Phân số tối giản của phân số fraction numerator 20 over denominator negative 140 end fraction  là

A. fraction numerator 10 over denominator negative 70 end fraction 

B. fraction numerator negative 4 over denominator 28 end fraction 

C. fraction numerator 2 over denominator negative 14 end fraction 

D. fraction numerator negative 1 over denominator 7 end fraction 

 

  1. fraction numerator 10 over denominator negative 70 end fraction 

  2. fraction numerator negative 4 over denominator 28 end fraction 

  3. fraction numerator 2 over denominator negative 14 end fraction 

  4. fraction numerator negative 1 over denominator 7 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu của phân số cho 20. Ta tìm được phân số tối giản của nó. CÁCH GIẢI: Ta có: ĐÁP ÁN D.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Rút gọn phân số  fraction numerator 20 over denominator negative 140 end fraction bằng cách chia cả tử và mẫu của phân số cho 20. Ta tìm được phân số tối giản của nó.

CÁCH GIẢI: 

Ta có: fraction numerator 20 over denominator negative 140 end fraction equals fraction numerator 20 colon 20 over denominator negative 140 colon 20 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator negative 7 end fraction equals fraction numerator negative 1 over denominator 7 end fraction 
 

ĐÁP ÁN D. fraction numerator negative 1 over denominator 7 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG