Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản? A. B. C. D.

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

A. 125 over 300 

B. 416 over 634

C. 351 over 417 

D. 141 over 143 

  1. 125 over 300 

  2. 416 over 634 

  3. 351 over 417 

  4. 141 over 143 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Phương pháp: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1. Cách giải: Xét từng phân số: Ta thấy: phân số này có tử và mẫu đều chia hết cho 5, nên không thể là phân số tối giản. phân số này cả tử và mẫu đều chia hết cho 2 nên không thể là phân số tối giản. phân số này cả tử và mẫu đều là số chia hết cho 3 nên cũng không phải là phân số tối giản. Chỉ còn phân số phân số này không rút gọn được nữa vìƯC(141;143)={1;−1}

ĐÁP ÁN D. 141 over 143 

Phương pháp: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1.

Cách giải:

Xét từng phân số: 

Ta thấy:  125 over 300 phân số này có tử và mẫu đều chia hết cho 5, nên không thể là phân số tối giản.
416 over 634 phân số này cả tử và mẫu đều chia hết cho 2 nên không thể là phân số tối giản.

351 over 417 phân số này cả tử và mẫu đều là số chia hết cho 3 nên cũng không phải là phân số tối giản.
Chỉ còn phân số 141 over 143 phân số này không rút gọn được nữa vì ƯC(141;143)={1;−1} 

 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghịch đảo của là A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG