Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phần dư của phép chia đa thức x 4 – 2x 3 + x 2 – 3x + 1 cho đa thức x 2 + 1 có hệ số tự do là A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Phần dư của phép chia đa thức x4 – 2x3 + x2 – 3x + 1 cho đa thức x2 + 1 có hệ số tự do là

A. 2            

B. 3            

C. 1            

D. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đa thức dư là – x + 1 có hệ số tự do là 1. Đáp án cần chọn là: C. 1

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Đa thức dư là – x + 1 có hệ số tự do là 1.

Đáp án cần chọn là: C. 1

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính ( 8 x 4 y 3 − 12 x 3 y 3 + 6 x 3 y 4 ) : ( − 2 x 2 y ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG