Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Peter dùng 80 mg thuốc để điều chỉnh huyết áp của mình. Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số mũ có dạng ( với xthời gian (ngày) sau khi tiêm thuốc, r tỉ lệ về lượng thuốc của ngày hôm trước còn lại hoạt động trong máu của Peter , y lượng thuốc còn tác dụng sau xngày tiêm thuốc), chỉ số lượng thuốc đầu tiên và số lượng thuốc còn lại hoạt động trong máu của Peter sau một, hai, ba và bốn ngày. Tính tỉ lệ về lượng thuốc của ngày hôm trước còn lại hoạt động trong máu của Peter

Peter dùng 80 mg thuốc để điều chỉnh huyết áp của mình. Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số mũ có dạng  ( với xthời gian (ngày) sau khi tiêm thuốc, r tỉ lệ về lượng thuốc của ngày hôm trước còn lại hoạt động trong máu của Peter , y lượng thuốc còn tác dụng sau xngày tiêm thuốc), chỉ số lượng thuốc đầu tiên và số lượng thuốc còn lại hoạt động trong máu của Peter sau một, hai, ba và bốn ngày.

Tính tỉ lệ về lượng thuốc của ngày hôm trước còn lại hoạt động trong máu của Peter

 

  1. 40%

  2. 80%

  3. 30%

  4. 10%

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

sau thời gian t=1ngày lượng thuốc còn lại là 32mg. Áp dụng công thức y = 80 r t ⇒ 32 = 80 r ⇒ r = 0 , 4 = 40%

 sau thời gian t=1ngày lượng thuốc còn lại là 32mg. Áp dụng công thức

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG