Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

No sooner had the wind stopped blowing when it started to rain heavily .

No sooner had the wind stopped blowing when it started to rain heavily

  1. heavily

  2. when

  3. stopped blowing

  4. had

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.when Cấu trúc: No sooner + had + S + PII + than + S + V_ed: … vừa mới … thì Sửa: when => than Tạm dịch: Gió vừa mới ngừng thổi thì mƣa bắt đầu rơi nặng hạt.

B.when

Cấu trúc: No sooner + had + S + PII + than + S + V_ed: … vừa mới … thì
Sửa: when => than
Tạm dịch: Gió vừa mới ngừng thổi thì mƣa bắt đầu rơi nặng hạt.

4

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG