Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a là số xe ô tô cần dùng. Số học sinh có thể chở được của a xe: 45a Số học sinh cần chở là 378 , vậy số xe cần có phải đảm bảo có thể chở được ít nhất 378 học sinh, tức là: 45 a ≥ 378 ⇒ a ≥ 45 378 ​ = 8 , 4 , mà a là 1 số tự nhiên nên giá trị nhỏ nhất của a là 9 Vậy nhà trường cần ít nhất 9 xe ô tô để chở hết 378 học sinh đi du lịch

Gọi a là số xe ô tô cần dùng.

Số học sinh có thể chở được của a xe: 45a

Số học sinh cần chở là 378 , vậy số xe cần có phải đảm bảo có thể chở được ít nhất 378 học sinh, tức là: , mà a là 1 số tự nhiên nên giá trị nhỏ nhất của a là 9

Vậy nhà trường cần ít nhất 9 xe ô tô để chở hết 378 học sinh đi du lịch

6

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x + 1 ) < lo g 2 1 ​ ​ ( 2 x − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG