Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng hình Elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường Parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của Elip như hình vẽ bên. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của Elip lần lượt là 8m và 4m ; F 1 ​ ; F 2 ​ ; là hai tiêu điểm của Elip. Phần A, Bdùng để trồng hoa; phần C, Ddùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông trồng hoa và trồng cỏ lần lượt là 250.000 đồng và 150.000 đồng. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).

Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng hình Elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường Parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của Elip như hình vẽ bên. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của Elip lần lượt là 8m và 4m ; ; là hai tiêu điểm của Elip. Phần A, B dùng để trồng hoa; phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông trồng hoa và trồng cỏ lần lượt là 250.000 đồng và 150.000 đồng. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).

 

  1. 5.676.000 đồng.

  2.  4.656.000 đồng.

  3. 5.455.000 đồng.

  4. 4.766.000 đồng.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi phương trình chính tắc của Elip là a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ = 1 và tiêu điểm F 2 ​ ( c ; 0 ) với a > b > 0 ; c 2 = a 2 − b 2 . Theo giả thiết bài toán ta có { 2 a = 8 2 b = 4 ​ ⇔ { a = 4 b = 2 ​ ⇒ c = 2 3 ​ . Phương trình Elip: a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ = 1 ⇔ y = ± 2 1 − 16 x 2 ​ ​ , tọa độ giao điểm của đường thẳng x = 2 3 ​ và Elip: M ( 2 3 ​ ; 1 ) v a ˋ M ′ ( 2 3 ​ ; − 1 ) . Diện tích Elip: πab = π 4.2 = 8 π Diện tích giới hạn bởi parabol phía trên trục hoành, trục hoành và hai đường thẳng x = ± 2 3 ​ là: 3 1 ​ F 1 ​ F 2 ​ . F 2 ​ M = 3 1 ​ .4 3 ​ .1 = 3 4 3 ​ ​ . Tổng tiền để hoàn thành vườn hoa (diện tích vườn x 150.000 + diện tích hoa x 100.000) là: 8 π .150000 + 2. ( ∫ − 2 3 ​ 2 3 ​ ​ 2 ( 1 − 16 x 2 ​ ​ d x − 3 4 3 ​ ​ ) .100000 ≈ 5.676.000 đ o ^ ˋ n g .

Gọi phương trình chính tắc của Elip là  và tiêu điểm  với 

Theo giả thiết bài toán ta có .

Phương trình Elip:  tọa độ giao điểm của đường thẳng x =  và Elip: .

Diện tích Elip: 

Diện tích giới hạn bởi parabol phía trên trục hoành, trục hoành và hai đường thẳng  là: 

.

Tổng tiền để hoàn thành vườn hoa (diện tích vườn x 150.000 + diện tích hoa x 100.000) là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(4)= 3 4 ​ và f(x)=x ( 1 + x ​ 1 ​ − f ′ ( x ) ) , ∀ x >0. Khi đó ∫ 1 4 ​ xf(x)dx bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG