Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhúng hai thanh kim loại R có khối lượng mỗi thanh là a gam vào 1,51 lít dung dịch Cu ( NO 3 ​ ) 2 ​ (dung dịch 1) và 100 ml dung dịch AgNO 3 ​ (dung dịch 2). Sau một thời gian rút hai thanh R ra cân lại thấy nặng 2a gam. Biết rằng, nồng độ C M ​ của muối kim loại R trong dung dịch 1 gấp 10 lần trong dung dịch 2. Xác định R biết R có hóa trị không đổi.

Nhúng hai thanh kim loại R có khối lượng mỗi thanh là a gam vào 1,51 lít dung
dịch (dung dịch 1) và 100 ml dung dịch (dung dịch 2). Sau một
thời gian rút hai thanh R ra cân lại thấy nặng 2a gam. Biết rằng, nồng độ của
muối kim loại R trong dung dịch 1 gấp 10 lần trong dung dịch 2. Xác định R biết
R có hóa trị không đổi.

R. Roboctvx98

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì tổng khối lượng của 2 thanh R không đổi (2a gam) nên 2 thanh R không thể cùng tăng hoặc cùng giảm khối lượng mà 1 thanh tăng và 1 thanh giảm. Mặt khác, Cu hóa trị 2 (M = 64) trong khi Ag hóa trị 1 (M = 108) nên khối lượng thanh R trong dd1 giảm bằng khối lượng thanh R trong dd2 tăng. Theo đ e ^ ˋ b a ˋ i { R ( NO 3 ​ ) n ​ ( dd 1 ) : 10 a R ( NO 3 ​ ) n ​ ( dd 2 ) : a ​ → Mol { R ( NO 3 ​ ) 2 ​ ( dd 1 ) : 15 , 1 a R ( NO 3 ​ ) 2 ​ ( dd 2 ) : 0 , 1 a ​ 2 R + nCu ( NO 3 ​ ) 2 ​ → 2 R ( NO 3 ​ ) n ​ + nCu ↓ 15 , 1 a ← 15 , 1 a → 7 , 55 an R + nAgNO 3 ​ → R ( NO 3 ​ ) n ​ + nAg ↓ 0 , 1 a ← 0 , 1 a → 0 , 1 an Kh o ^ ˊ i l ư ợ ng thanh R trong dd 1 gi ả m = mR – mCu = 15 , 1 Ra – 64.7 , 55 an ( 1 ) Kh o ^ ˊ i l ư ợ ng thanh R trong dd 2 t a ˘ ng = mAg – mR = 10 , 8 an – 0 , 1 Ra ( 2 ) ( 1 ) = ( 2 ) n e ^ n R = 32 , 5 n → n = 2 → R = 65 → Zn V ậ y kim lo ạ i l a ˋ Zn .

Vì tổng khối lượng của 2 thanh R không đổi (2a gam) nên 2 thanh R
không thể cùng tăng hoặc cùng giảm khối lượng mà 1 thanh tăng và 1 thanh giảm.
Mặt khác, Cu hóa trị 2 (M = 64) trong khi Ag hóa trị 1 (M = 108) nên khối lượng
thanh R trong dd1 giảm bằng khối lượng thanh R trong dd2 tăng.

1

Câu hỏi tương tự

Để làm sạch dung dịch X chứa Cu ( NO 3 ) 2 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdsAAACVCAYAAAAQX1CcAAAYcElEQVR42u2dD4RW2RvHHxnJSiQjSWKNZCSRJEmGkSTJkCRJhiQrSWStJIkkSRJJM...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG