Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhận xét gì về biểu thức sau: A = 10 − 4 i ( 3 + 5 i ) ( 4 − 7 i ) ​ + 10 + 4 i ( 3 − 5 i ) ( 4 + 7 i ) ​ .

Nhận xét gì về biểu thức sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 10 − 4 i ( 3 + 5 i ) ( 4 − 7 i ) ​ + 10 + 4 i ( 3 − 5 i ) ( 4 + 7 i ) ​ = 10 − 4 i 12 + 35 + 20 i − 21 i ​ + 10 + 4 i 12 + 35 − 20 i + 21 i ​ = 10 − 4 i 37 − i ​ + 10 + 4 i 37 + i ​ = 100 + 16 374 + 138 i + 374 − 138 i ​ = 116 748 ​ = 4 187 ​ .

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: x 3 − 1 = 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG