Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhân tử chung của biểu thức 30(4 – 2x) 2 + 3x – 6 có thể là A. x + 2 B. 3(x – 2) C. (x – 2) 2 D. (x + 2) 2

Nhân tử chung của biểu thức 30(4 – 2x)2 + 3x – 6 có thể là

A. x + 2      

B. 3(x – 2)  

C. (x – 2)2   

D. (x + 2)2

  1. x + 2      

  2. 3(x – 2)  

  3.  (x – 2)2   

  4. (x + 2)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 30(4 – 2x) 2 + 3x – 6 = 30(2x – 4) 2 + 3(x – 2) = 30.2 2 (x – 2) + 3(x – 2) = 120(x – 2) 2 + 3(x – 2) = 3(x – 2)(40(x – 2) + 1) = 3(x – 2)(40x – 79) Nhân tử chung có thể là 3(x – 2) Đáp án cần chọn là: B. 3(x – 2)

Lời giải

Ta có

30(4 – 2x)2 + 3x – 6 = 30(2x – 4)2 + 3(x – 2)

= 30.22(x – 2) + 3(x – 2)

= 120(x – 2)2 + 3(x – 2)

= 3(x – 2)(40(x – 2) + 1) = 3(x – 2)(40x – 79)

Nhân tử chung có thể là 3(x – 2)

Đáp án cần chọn là: B. 3(x – 2)  

2

Câu hỏi tương tự

Với a 3 + b 3 + c 3 = 3abc thì

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG