Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhân đơn thức với đa thức: ( 4 x 3 – 5 x y + 2 x ) ( − 2 1 ​ x y )

Nhân đơn thức với đa thức: 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 4 x 3 – 5 x y + 2 x ) ( − 2 1 ​ x y ) = –2 x 4 y + 4 5 ​ x 2 y 2 − x 2 y

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức ( 3 x − 5 ) ( 2 x + 11 ) − ( 2 x + 3 ) ( 3 x + 7 ) là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG