Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhóm có 7 học sinh, cần chọn 3 học sinh bất kì vào đội văn nghệ số cách chọn là:

Nhóm có 7 học sinh, cần chọn 3 học sinh bất kì vào đội văn nghệ số cách chọn là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Mỗi cách chọn 3 học sinh trong 7 học sinh vào bất kỳ đội văn nghệ là một tổ hợp chấp 3 của 7. Vậy số cách chọn là: C 7 3 ​

Chọn B

Mỗi cách chọn 3 học sinh trong 7 học sinh vào bất kỳ đội văn nghệ là một tổ hợp chấp 3 của 7.

Vậy số cách chọn là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của để giá trị lớn nhất của hàm số không nhỏ hơn

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG