Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nhà Cường, Bình, An và trường học cùng nằm trên 1 đường thẳng. Nhà Bình và An đến trường theo cùng 1 chiều, nhà Cường đi đến trường thì ngược chiều so với nhà An và Bình. Biết nhà An đến trường là 5km, nhà Bình đến trường là 3km, nhà Cường đến trường là 4km. gọi 0 là điểm tại trường học, A là điểm tại nhà An, B là điểm tại nhà Bình và C là điểm tại nhà Cường và 1km bên ngoài ứng với 1cm trên giấy. H ãy biểu diễn điểm 0, A, B, C

Nhà Cường, Bình, An và trường học cùng nằm trên 1 đường thẳng. Nhà Bình và An đến trường theo cùng 1 chiều, nhà Cường đi đến trường thì ngược chiều so với nhà An và Bình. Biết nhà An đến trường là 5km, nhà Bình đến trường là 3km, nhà Cường đến trường là 4km. gọi 0 là điểm tại trường học, A là điểm tại nhà An, B là điểm tại nhà Bình và C là điểm tại nhà Cường và 1km bên ngoài ứng với 1cm trên giấy. Hãy biểu diễn điểm 0, A, B, C

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy điểm 0 trên 1 đường thẳng cho trước, lấy tiếp điểm A , A O = 5 cm Từ nhà Bình và Anđến trường theo cùng 1 chiều nên Bnằm trên tia OA, BO = 3 cm < A O nên B nằm giữa 0 và A. Từ nhà Cường đến trường ngược chiều so với nhà An và Bình nên C nằm trên tia đối của tia OA . CO = 4 km Ta có hình vẽ:

Lấy điểm 0 trên 1 đường thẳng cho trước, lấy tiếp điểm

Từ nhà Bình và An đến trường theo cùng 1 chiều nên B nằm trên tia OA, nên B nằm giữa 0 và A.

Từ nhà Cường đến trường ngược chiều so với nhà An và Bình nên C nằm trên tia đối của tia

Ta có hình vẽ:

1

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy từ A đến B với tốc độ trung bình là 30km/h. Khi đến B người đó nghỉ 20 phút rồi quay trở về A với tốc độ trung bình là 25 km / h . Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi và về là...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG