Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số và thỏa mãn là A. B. C. D.

Nguyên hàm undefined của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of 2 x end exponent spacevà thỏa mãn F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 là
A. F left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of 2 x end exponent
B. e to the power of 2 x end exponent over 2 plus 1 half
C. F left parenthesis x right parenthesis equals 2 e to the power of 2 x end exponent minus 1
D. F left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x 

  1.  F left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of 2 x end exponent
     

  2.  e to the power of 2 x end exponent over 2 plus 1 half

  3.  F left parenthesis x right parenthesis equals 2 e to the power of 2 x end exponent minus 1

  4. F left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Lại có Vậy Chọn B.

Ta có: F left parenthesis x right parenthesis equals integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral e to the power of 2 x end exponent d x equals e to the power of 2 x end exponent over 2 plus C
Lại có F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 left right double arrow e to the power of 0 over 2 plus C equals 1 left right double arrow 1 half plus C left right double arrow C equals 1 half
Vậy F left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of 2 x end exponent over 2 plus 1 half
Chọn B.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG