Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

Nguyên hàm F open parentheses x close parentheses của hàm số f open parentheses x close parentheses equals sin squared 2 x. cos cubed 2 x space t h ỏ a space F open parentheses straight pi over 4 close parentheses equals 0 là:

A. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x minus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x plus 1 over 15

B. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x plus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 1 over 15

C. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x minus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 1 over 15

D. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x plus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 4 over 15

  1. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x minus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x plus 1 over 15

  2. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x plus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 1 over 15

  3. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x minus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 1 over 15

  4. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x plus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 4 over 15

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C.

Đáp án đúng C. F open parentheses x close parentheses equals 1 over 6 sin cubed 2 x minus 1 over 10 sin to the power of 5 2 x minus 1 over 15

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số thỏamãn và . Giá trị của bằng: A. . B. . C. 10. D. 8.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG