Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x 4 + x 2 là

Nguyên hàm của hàm số  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B ∫ f ( x ) d x = ∫ ( x 4 + x 2 ) d x = 5 1 ​ x 5 + 3 1 ​ x 3 + C

Đáp án B

3

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG