Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàmsố f ( x ) = tan 2 x là:

Nguyên hàm của hàm số là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ tan 2 d x = ∫ [ ( 1 + tan 2 ) − 1 ] dx = tan x − x + C . Vậy F ( x ) = − x + tan x + C là nguyên hàm của hàm số f ( x ) = tan 2 x

Ta có .
Vậy là nguyên hàm của hàm số

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 4 s i n 3 10 3 s i n 1 0 0 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG