Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của hàm số

Nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals x squared minus 3 x plus 1 over x 

  1. x cubed over 3 minus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus ln open vertical bar x close vertical bar plus C 

  2. x cubed over 3 minus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus 1 over x squared plus C 

  3. x cubed minus 3 x squared plus ln x plus C 

  4. x cubed over 3 minus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction minus ln open vertical bar x close vertical bar plus C 

L. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A.

Đáp án đúng: A. x cubed over 3 minus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus ln open vertical bar x close vertical bar plus C

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

1

Câu hỏi tương tự

Gọi r là bán kính đường tròn đáy và l là độ dài đường sinh của khối trụ. Thể tích khối trụ là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG