Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

  1. sin(5x-2)+C

  2. 5sin(5x-2)+C

  3. -sin(5x-2)+C

  4. -5sin(5x-2)+C

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ cos(5x-2)= 5 1 ​ sin(5x-2)+C Chú ý: ∫ (ax+b)dx= a 1 ​ sin(ax+b)+C

cos(5x-2)=sin(5x-2)+C

Chú ý: (ax+b)dx=sin(ax+b)+C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hàm số F(x). Biết rằng F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=2- x 2 và F(2)= 3 7 ​ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG