Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm của A. B. C. D.

Nguyên hàm của f open parentheses x close parentheses equals cos open parentheses 5 x minus 2 close parentheses

A. 5 sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

B. negative 5 sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

C. negative 1 fifth sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

D. 1 fifth sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

 

  1. 5 sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

  2. negative 5 sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

  3. negative 1 fifth sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

  4. 1 fifth sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D. Chú ý :

Đáp án đúng D. 1 fifth sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C

integral cos open parentheses 5 x minus 2 close parentheses d x equals 1 fifth sin open parentheses 5 x minus 2 close parentheses plus C.

Chú ý : integral cos open parentheses a x plus b close parentheses d x equals 1 over a sin open parentheses a x plus b close parentheses plus C.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có . Tính A. B. 0. C. 1. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG