Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nguyên hàm bằng A. B. C. D.

Nguyên hàm integral fraction numerator d x over denominator square root of 1 minus x end root end fraction bằng
A. square root of 1 minus x end root space plus C
B. fraction numerator C over denominator square root of 1 minus x end root end fraction
C. negative 2 square root of 1 minus x space end root plus C
D. fraction numerator 2 over denominator square root of 1 minus x end root end fraction plus C 

  1. square root of 1 minus x end root space plus C
     

  2.  fraction numerator C over denominator square root of 1 minus x end root end fraction
     

  3.  negative 2 square root of 1 minus x space end root plus C
     

  4.  fraction numerator 2 over denominator square root of 1 minus x end root end fraction plus C

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

integral fraction numerator d x over denominator square root of 1 minus x end root end fraction equals fraction numerator 2 over denominator negative 1 end fraction square root of 1 minus x end root plus C equals negative 2 square root of 1 minus x end root plus C
Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG