Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm tự nhiên của phương trình ( lo g 2 ​ 3 ) . ( lo g 3 ​ 4 ) . ( lo g 4 ​ 5 ) ... ( lo g x ​ ( x + 1 ) ) . ( lo g x + 1 ​ ( x + 2 ) ) = 2018

Nghiệm tự nhiên của phương trình

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG