Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm phương trình log(x+5)+log(x-16) = 2 là...

Nghiệm phương trình log(x+5)+log(x-16) = 2 là...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

C h o a , b l a ˋ s o ^ ˊ t h ự c d ươ n g t h ỏ a m a ~ n 2 a + b + 2 ab − 3 = a + b 1 − ab ​ . T ı ˋ m g i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a bi ể u t h ứ c a 2 + b 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG