Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình: ( x + 7 ) ( x − 2 ) x − 5 ​ là:

Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình: 

là:

  1. x = - 3

  2. x = - 4

  3. x = - 5 

  4. x = - 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.x = - 6

ĐÁP ÁN D. x = - 6 

2

Câu hỏi tương tự

Các cặp nghiệm (x,y) của hệ phương trình: { ∣ x ∣ + 2 ∣ y ∣ = 3 7 x + 5 y = 2 ​ là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG