Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm cua bấtphương trình x 2 + 4 x + 3 x − 1 ​ ≤ 0 là?

Nghiệm cua bất phương trình  là?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt f ( x ) = x 2 + 4 x + 3 x − 1 ​ . Ta có bảng xét dấu của f ( x ) : x − ∞ − 3 − 1 1 + ∞ f ( x ) − ∥ + ∥ − 0 + Vậy S = ( − ∞ ; − 3 ) ∪ ( − 1 ; 1 ] .

Đặt . Ta có bảng xét dấu của :

x

Vậy 

3

Câu hỏi tương tự

Xét dấu biểu thức sau: f(x) = (3x 2 - 4x)(2x 2 - x - 1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG