Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình

Nghiệm của phương trình

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện Ta có: Kết hợp với điều kiện, ta chỉ nhận giá trị Vậy chọn đáp án D.

Điều kiện

Ta có:

 

Kết hợp với điều kiện, ta chỉ nhận giá trị

Vậy chọn đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho lập được từ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG