Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình x 4 + 5x 2 -6 = 0 trên tập sổ phức là:

Nghiệm của phương trình x4 + 5x- 6 = 0 trên tập sổ phức là:

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals plus-or-minus 1 end cell row cell x equals plus-or-minus i square root of 6 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals plus-or-minus i end cell row cell x equals plus-or-minus i square root of 6 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals plus-or-minus i end cell row cell x equals plus-or-minus square root of 6 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 end cell row cell x equals i square root of 6 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z=2+i. Tính ∣ z ∣

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG