Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình sin4x = cos3x là:

Nghiệm của phương trình sin4x = cos3x là:

  1. open square brackets table row cell straight x equals straight pi over 14 plus fraction numerator straight k 2 straight pi over denominator 7 end fraction end cell row cell straight x equals straight pi over 2 plus k 2 straight pi end cell end table close

  2. open square brackets table row cell straight x equals straight pi over 12 plus fraction numerator straight k 2 straight pi over denominator 7 end fraction end cell row cell straight x equals straight pi over 6 plus k 2 straight pi end cell end table close

  3. open square brackets table row cell straight x equals straight pi over 10 plus fraction numerator straight k 2 straight pi over denominator 5 end fraction end cell row cell straight x equals straight pi over 2 plus k 2 straight pi end cell end table close

  4. open square brackets table row cell straight x equals straight pi over 14 plus fraction numerator straight k 2 straight pi over denominator 7 end fraction end cell row cell straight x equals straight pi over 4 plus k straight pi end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số (0,1, 2, 3,4, 5, 6) trong đó nhất thiết phải có chữ số 0. Đáp án là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG