Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình 2 x = 8 1 ​ là

Nghiệm của phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Phương trình đã cho tương đương 2 x = 2 − 3 ⇔ x = − 3.

Chọn D

Phương trình đã cho tương đương 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 4 x và đường thẳng △ : 4 x − 3 y + 24 = 0 . Viết phương trình đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng △ , tiếp xúc (P) và có bán kính nh...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG