Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình lo g 2 ​ ( 1 − x ) = 2 là

Nghiệm của phương trình  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có phương trình lo g 2 ​ ( 1 − x ) = 2 ⇔ 1 − x = 2 2 ⇔ x = − 3

Chọn B

Ta có phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

giải phương trình 4 l o g 7 ​ ( x + 3 ) = x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG