Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình 2 cos x + 1 = 0 là

Nghiệm của phương trình 
 

  1. x=

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 2 cos + 1 = 0 ⇔ cos x = − 2 1 ​ = cos ( 3 2 π ​ ) ⇔ x = ± 3 2 π ​ + k 2 π , k ∈ Z

Chọn D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG