Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của phương trình lo g 2 ​ ( x + 1 ) = 3 là:

Nghiệm của phương trình  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A ĐKXĐ: x + 1 > 0 ⇔ x > − 1 Ta có: lo g 2 ​ ( x + 1 ) = 3 ⇔ x + 1 = 2 3 = 8 ⇔ x = 7 (thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy nghiệm của phương trình lo g 2 ​ ( x + 1 ) = 3 là x = 7

Chọn A

ĐKXĐ: 

Ta có:  (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy nghiệm của phương trình  là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;4), B(3;2) và đường thẳng △ : x + y − 2 = 0 . Tìm điểm K trên △ sao cho A K + K B nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG