Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệmcủa hệphương trình là:

Nghiệm của hệ phương trình  open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell ln open parentheses 2 x plus y close parentheses equals 0 end cell row cell ln open parentheses 2 x minus y close parentheses equals ln 5 end cell end table close  là:

  1. open parentheses 5 over 2 semicolon minus 2 close parentheses

  2. open parentheses 1 semicolon minus 3 close parentheses

  3. open parentheses 3 over 2 semicolon minus 2 close parentheses

  4. open parentheses 2 over 3 semicolon minus 2 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng d: 2x - y - 1 = 0 và d': x+ y - 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng qua giao điểm của d, d'và qua C(1; -1), ta được ax + y + c = 0. Giá trị a+ c là.-...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG