Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của hệ phương trình là:

Nghiệm của hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell ln open parentheses 2 x plus y close parentheses equals 0 end cell row cell ln open parentheses 2 x minus y close parentheses equals ln 5 end cell end table close là:

  1. open parentheses 5 over 2 semicolon minus 2 close parentheses

  2. open parentheses 1 semicolon minus 3 close parentheses

  3. open parentheses 3 over 2 semicolon minus 2 close parentheses

  4. open parentheses 2 over 3 semicolon minus 2 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG